Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

Fredsskoven

Vestlige indgang ved Ånumvej.

Fredsskoven kaldtes tidligere "Møllerens plantage" og blev i dec. 1935 skænket som gave til Skjern kommune af Molly Pedersen.

Molly Pedersen var født i Skjern, som datter af garver Erhard Dalgaard, der drev et garveri ved Vardevej, tæt på Kirkeåen.

Molly blev gift med møller Jens Pedersen fra Albæk Møllegård, som drev møllen der gav navn til Mølletorvet, og som i dag står på Langagervej, hvor den nu fungerer som museumsmølle.

Molly Pedersen byggede i 1938 huset på Ånumvej 4, som hun senere solgte til Skjern menighedsråd, og i dag fungerer huset som præstebolig. Hun flyttede til et hus på Anlægsvej, lige ved siden af ældrecenteret Enghaven, hvor hun døde i juli 1951.

Molly Pedersen ejede meget jord i området mellem Store Nørgård og Skovløkken. 
Den flotte gave til kommunen var et fint udtryk for hendes inderste holdning, nemlig at hun ikke var særlig lykkelig over selv at eje jord, men hun havde det godt med at andre fik glæde af den. Og i tråd hermed tinglyste hun på grunden, at den aldrig måtte bebygges.

Den 2,5 tons tunge sten blev for nogle år siden fundet af Jan Holm på Mads Peter Madsens mark i Bølling, mens han sammen med nogle skolekammerater fra Kirkeskolen i Skjern var i gang med et naturplejeprojekt ved Kirkeåen med store marksten. Denne sten var dog for stor for drengene og fik lov at blive liggende. Harald Larsen og Jan kom i snak om den store sten, og snart tog ideen form, og Harald Larsen fik hurtigt Mads Peter Madsen og stenhugger Charles Vendelbjerg, samt kommunen med på ideen.

Kilde: Skjern Dagblad, okt. 1995.
 


The Peaceforest

The west intrance by Ånumvej.

The Peaceforest was earlier called "The Millers Plantation" and was in December 1935 granted as a gift to Skjern Council by Mrs. Molly Pedersen.
Mrs. Molly Pedersen was born in Skjern daughter of Tanner Erhard Dalgaard, who ran a tannery in Vardevej, near Kirkeåen.
Molly was married to Miller Jens Pedersen from Albæk Møllegård, who ran the mill which gave the name to Mølletorvet and which today is placed in Langagervej, where its function now is as museum mill.
Molly Pedersen had in 1938 build the house in Ånumvej 4, which she later sold to Skjern Parish Council and today it functions as vicarage. She moved to a house in Anlægsvej, next to Senior centre Enghaven, where she died in july 1951.

Molly Pedersen owned much land in the area between Store Nørgård og Skovløkken.
The generous gift to the Council was a fine expression of her inner attitude, namely that she was not particularly happy over beeing a landowner, but she felt good about that other would gain benefit from it. Therefor she got the land registrated, so it could never be build on.

The 2,5 tons heavy stone was a few years ago found of Jan Holm on Mads Peter Madsens field in Bølling, while he together with some school friends from Kirkeskolen in Skjern was doing a nature care project by Kirkeåen with large boulders. This stone was to big for the boys and they got permission to let it be. Harald Larsen and Jan talked abaut the big stone, and soon an idea took form and Harald Larsen quick got Mads Peter Madsen and stone mason Charles Vendelbjerg and the Council on the idea.
(Source: Skjern Dagblad, october 1995).
 


 Friedenswald

Westlicher Eingang von Ånumvej.

Den Friedenswald hat man früher auch „Müllers Plantage“ genannt und dieser wurde im Dezember 1935 der Gemeinde Skjern von Molly Pedersen geschenkt.

Molly Pedersen wurde in Skjern als Tochter von Gerber Erhard Dalgaard geboren, welcher eine Gerberei im Vardevej, in der Nähe des Kirchenbaches hatte. Molly heiratete den Müller Jens Pedersen von der Albæk Mühle, welche auch dem Mühlenplatz (Mølletorvet) seinen Namen gegeben hat. Heute steht diese als Museumsmühle im Langagervej.

Molly Pedersen baute in 1938 das Haus im Ånumvej 4, welches sie später an das Kirchenkreisamt Skjern verkauft hat. Heute steht das Haus als Pfarrhaus zur Verfügung. Sie selbst zog in ein Haus im Anlægsvej, direkt neben das Altenwohnheim Enghaven, wo sie im Juli 1951 starb.

Molly Pedersen besaß viel Ackerland in der Gegend Store Nørregårdsvej und Skovløkken.
Dieses großzügige Geschenk an die Gemeinde zeigte ihre innere Einstellung, nämlich, dass sie nicht besonders glücklich darüber war, dass sie so viel Acker besaß, aber sie fand es gut, dass andere sich daran erfreuen konnten. Gleichzeitig wurde registriert, dass der Grund niemals bebaut werden darf.

Der 2,5 Tonnen schwere Stein wurde vor einigen Jahren von Jan Holm auf Mads Peter Madsens Acker in Bølling gefunden, wo er zusammen mit einigen Klassenkameraden von der Kirkeskole (Schule) in Skjern mit einem Naturprojekt mit großen Lesesteinen am Kirkeå beschäftigt war. Dieser Stein war aber zu groß für die Jungs und blieb liegen. Harald Larsen und Jan kamen ins Gespräch um den großen Stein und bald nahm die Idee Form an. Harald Larsen begeisterte auch Mads Peter Madsen, Steinmetz Charles Vendelberg und die Gemeinde Skjern für die Idee.

(Quelle: Skjern Dagblad, okt. 1995).