Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

Holger Danske
Sted: ??
Kunstner: Hans Peder Pedersen-Dan 1859-1939. 
Opførelsesår: 1907.

Holger Danske, bronzeskulptur af billedhugger Hans Peder Pedersen-Dan (1859-1939). Siddende på massiv granitsokkel, placeret på sokkel af munkesten.

Anders Jensen, direktør for Hotel Marienlyst i Helsingør bestilte hos billedhuggeren en skulptur af Holger Danske.
Skulpturen skulle ved sæsonstarten i 1907 opstilles i hotellets have. Kunstneren Hans Pedersen-Dan havde helst set Holger Danske placeret i Kronborgs kasematter. Derfor sørgede han for at få gipsmodellen til bronzefiguren placeret her, når nu ikke originalen skulle opstilles dernede.
Gipsfiguren begyndte at smuldre og i begyndelsen af 1980'erne blev der derfor taget en afstøbning af originalen på Hotel Marienlyst. Denne afstøbning blev senere anvendt til fremstilling af den Holger Danske i betonudgave, som siden 1985 har været placeret i Kronborgs kasematter.

Til statuen Holger Danske er tilknyttet en myte.
Myten lyder: Når riget er truet af en ydre fjende, så vil krigeren rejse sig, og figuren vil blive til kød og blod og gå i forsvar for fædrelandet.

At statuen nu efter 105 år i Helsingør har fået sit ophold i Skjern skyldes, at ejerne ønskede at afhænde skulpturen og derfor udbød ham til salg via en auktion.

Tanken om salg af skulpturen var ikke populær i Helsingør, men hoteldirektør Ulrich Finnemann har allerede fra begyndelsen understreget at det for ham handlede om at han syntes, at Holger Danske levede en lidt hengemt tilværelse ved indkørslen til hotellet.
Han mente at så mange som muligt bør have mulighed for at beundre skulpturen, og i løbet af de seneste par år har han forsøgt at gøre flere offentlige myndigheder interesserede i at købe skulpturen. Da dette mislykkedes, satte han skulpturen til salg via auktionsfirmaet Lauritz.com.

På auktionen bød en kreds af erhvervsfolk fra Skjern højest, nemlig hele 3,2 millioner kroner, der med et tillæg på 20% til hammerslagsgebyr og salær giver en samlet pris på 3,84 millioner kroner plus omkostninger til flytning af statuen fra Helsingør til Skjern. I alt bringer det den samlede pris for statuen op i nærheden af 4 millioner kroner, hvilket er langt mere end metalværdien i sig selv.
Skulpturen afsløredes på sin nye plads ved en ceremoni i juni måned i Skjern 2013.

Materiale: Bronze.

Mål for skulptur:
Højde: 188 cm,
Bredde: 125 cm,
Dybde: 170 cm.
Munkestenssokkel: 180 x 136 cm.
Granitsokkel: 160 x 111 cm.
Samlet anslået vægt inkl. munkestenssokkel: Ca. 16 tons.

 


Holger Danske (Holger the Dane).
Place: ?

Artist: Hans Peder Pedersen-Dan 1859-1939.
Year of construction: 1907.
Established in Skjern: 2013.

Material: Bronze.

Measure of sculpture:
Height: 188 cm.
Width: 125 cm.
Depth: 170 cm.
Granite plint: 160 x 111 cm.
Monk stone plinth: 180 x 136 cm.
The estimated total weight incl. brick plinth: 1.500 - 2.000 kilo.

Holger Danske bronze sculpture of sculptor Hans Peder Pedersen-Dan (1859 -1939).Sitting on massive granite plinth, placed on base of monck stone.
Anders Jensen, Director of Hotel Marienlyst in Helsingør (Elsinore) ordered a sculpture of Holger Danske from the sculptor.
The sculpture was at the start of the season in 1907 set out in the garden of the hotel.

The artist ideally have liked Holger Danske located in Kronborg casemates. Therefor he made sure to get the plaster model, of the bronze figure placed here, when the original could not be placed down there.

The plaster model began to crumble and in the beginning of the 1980s was therefore taken a cast of the original on Hotel Marienlyst, this cast was later used to produce Holger Danske in a concrete version, which has since 1985 been located in Kronborgs Casemates.

To the statue of Holger Danske is associated a myth.
The myth says: When the Kingdom is threatened by a foreign enemy, then the warrior stand up and the figure will become flesh and blood and go in defense of the fatherland.

The statue now after 105 years in Helsingør has got his stay in Skjern, due to the owners in Helsingør wanted to sell the sculpture and therefor offered him for sale through an auction.

The idea of selling the sculpture was not pupular in Helsingør, but the hotel manager Ulrich Finnemann stressed from the beginning that for him it was about that he thought Holger Danske lived a slightly hidden away life at the entrance to the hotel.
He believed that so meny as possible should have the opportunity to admire the sculpture, and over the past few years he has tried to do more public authorities interested in buying the sculpture. When this failed, he put the sculpture for sale through auction company Lauritz.com.

At the auction featured a group of business people from Skjern highest, namely 3,2 million kroner, with the addition of 20% to the auction fee and fees for the total cost of 3.84 million kr. plus costs for the for the relocation of the stature from Helsingør to Skjern. That brings the total price up around 4 million DKK, which is far more than the value of the metal itself.

The sculpture is revealed on its new position at a ceremony in June in Skjern.


 Holger Danske

Künstler: Hans Peder Pedersen-Dan 1859-1939
Baujahr: 1907
Aufgestellt in Skjern: 2013

Material: Bronze

Maße der Skulptur:
Höhe: 188 cm
Breite: 125 cm
Tiefe: 170 cm
Granitsockel: 160 x 111 cm
Ziegelsteinsockel: 180 x 136 cm
Geschätztes Gesamtgewicht inklusive Sockel: Etwas 16 tonnen.

Holger Danske, Bronzeskulptur von Bildhauer Hans Peder Pedersen-Dan (1859-1939).
Sitzend auf massivem Granitsockel, welcher auf einem Ziegelsteinsockel platziert ist.

Anders Jensen, Direktor des Hotels Marienlyst in Helsingør, bestellte eine Skulptur von
Holger Danske beim Bildhauer. Die Skulptur sollte im Garten des Hotels zum Saisonstart
1907 aufgestellt werden.

Der Künstler Hans Pedersen-Dan wollte am Liebsten sehen, dass Holger Danske
im Gewölbe des Kronborg Schlosses aufgestellt wird. Deshalb sorgte er dafür, dass
wenigstens das Gipsmodell zur Bronzefigur dort aufgestellt wurde, wo das Original schon
nicht dort aufgestellt wurde.

Das Gipsmodell begann zu zerfallen und in den frühen 1980er Jahren wurde deshalb ein
Abdruck des Originals beim Hotel Marienlyst genommen. Dieser Abdruck wurde später
benutzt um eine Betonausgabe des Holger Danske zu erstellen. Diese steht seit 1985 in
den Gewölben des Kronborg Schlosses.

Zur Statue gehört auch ein Mythos:

Der Mythos lautet: Wenn das Reich von einem Feind bedroht wird, dann wird der Krieger
aufstehen und die Figur wird zu Fleisch und Blut werden und das Vaterland verteidigen.

Dass die Statue nun nach 105 Jahren in Helsingør seinen Platz in Skjern gefunden hat,
beruht darauf, dass der Eigentümer in Helsingør die Statue loswerden wollte und sie
deshalb zur Auktion anbot.

Der Gedanke, dass die Skulptur verkauft werden sollte war nicht beliebt, aber der
Hoteldirektor Ulrich Finnemann sagte bereits von Anfang an, dass er meint, dass Holger
Danske ein einsames Dasein in der Einfahrt des Hotels verlebt.
Er meinte, dass so viele wie möglich die Möglichkeit haben sollten, die Skulptur zu
bewundern und in den letzten Jahren hat er versucht die öffentlichen Verwaltungen dazu
zu bringen, die Skulptur zu kaufen. Da dies nicht gelang, setzte er die Skulptur zum
Verkauf durch die Auktionsfirma Lauritz.com.

Bei der Auktion machte eine Reihe von Geschäftsleuten von Skjern das höchste
Gebot, nämlich 3,2 Mio. Kronen, und ein Zuschlag von 20% für Hammerschlagsgebühr
und Provision, führt zu einem Gesamtpreis von 3,84 Mio. Kronen plus Kosten für die
Umsetzung der Statue von Helsingør nach Skjern. Insgesamt beläuft sich der Preis auf ca.
4 Mio. Kronen, welches viel mehr als der eigentliche Metallwert ist.

Die Skulptur wurde auf seinem neuen Platz im Rahmen einer Feier im Juni 2013 in Skjern
enthüllt.