Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

Holger Danske Statue

År: Fremstillet 1907. Flyttet til Skjern 2013.
Sted: Holger Danskes plads (Det tidligere "Mølletorvet").
Initiativ: Oprindeligt direktør Anders Jensen, Hotel Marienlyst, Helsingør.
Initiativ, Skjern: Ejendomsmægler Jørgen Axelsen.
Ide: Direktør Anders Jensen, Hotel Marienlyst, Helsingør.
Kunstner: Hans Pedersen-Dan.
Materialer: Bronze på sokkel af munkesten.
Vægt: Statue og munkestenssokkel ca. 2 tons.

Beskrivelse:

Den gamle Holger Danske broncestatue fra 1907, som siden den blev fremstillet, har stået foran Hotel Marielyst i Helsingør blev i foråret 2013 købt på en auktion hos Laurits.com for et bud på 3,2 mill. kroner og flyttet til Skjern.

"Bronzeskulptur, Holger Danske, af billedhugger Hans Peder Pedersen-Dan 1859-1939. Siddende på massiv granitsokkel, placeret på sokkel af munkesten.

Mål for skulptur: H. 188 cm, B. 125 cm, D. 170 cm.
Mål for munkestenssokkel: 180 x 136 cm.
Mål for granitsokkel: 160 x 111 cm. 

Hotel Marienlysts direktør, Anders Jensen, bestilte en skulptur af Holger Danske hos billedhuggeren Hans Peder Pedersen-Dan. Skulpturen skulle opstilles i hotellets have ved sæsonstart i 1907.
Hans Pedersen-Dan havde helst set Holger Danske placeret i Kronborgs kasematter, og derfor sørgede han for at få gipsmodellen til bronzefiguren placeret på dette sted. Det førte til en strid mellem kunstneren og Anders Jensen, som gjorde krav på rettighederne til gipsoriginalen. (Lars Bjørn Madsen: ’Monumenternes Helsingør’).
Denne uoverensstemmelse blev dog efterfølgende løst. Direktionen for Hotel Marienlyst har endvidere oplyst, at der i begyndelsen af 1980’erne blev taget form af originalen på Hotel Marienlyst i forbindelse med udformningen af den betonudgave af Holger Danske, som siden 1985 har været placeret i Kronborgs kasematter.

Samlet anslået vægt inkl. munkestenssokkel: 1.500-2.000 kilo."

(Kilde: Lauritz.com).

Det viste sig dog da flytningen skulle foretages, at statuen inkl. en skjult betonsokkel vejede hele 16 tons og ikke de anslåede kun 2 tons.

Myten om sagnfiguren Holger Danske fortæller "at når riget er truet af en ydre fjende, så vil krigeren rejse sig, og figuren vil blive til kød og blod og gå i forsvar for fædrelandet".

Det var sandsynligvis denne myte, som i 1940-45 var medvirkende til, at en af de danske modstandsgrupper netop tog navnet "Holger Danske".
Tilsvarende sagnfigurer og myter kendes også fra andre lande.

Der er oprettet en "Holger Danske fond" til finansiering af købet, og rettigheder til figurens udnyttelse kommercielt.

Ifølge fondens hjemmeside, kan man bidrage med beløb i forskellig størrelse. Desto større støttebeløb man bidrager med, desto flere rettigheder til udnyttelse af navnet og figuren, samt reklameskiltning ved statuen får man.

I sensommeren/efteråret 2014 fik Holger Danske statuen langt om længe sin faste plads i bybilledet, da man valgte at flytte/fjerne jubilæumsstenen og kommunalbestyrelsen overtaltes til samtidigt omdøbe "Mølletorvet" til fremover at hedde "Holger Danskes Plads".
 


Holger Danske Statue

Year of construction: 1907.
Estabished in Skjern: 2013.
Location: Holger Danskes plads (The former "Mølletorvet").
Initiative: Originally Director Anders Jensen, Hotel Marienlyst, Elsinore.
Initiative Skjern: Estate agent Jørgen Axelsen.
Idea: Director Anders Jensen, Hotel Marienlyst, Elsinore.
Artist: Hans Pedersen-Dan.
Material: Bronze on a splinth of munck bricks.
Weight: Statue and munck brick splinth approx. 2 tons.

Description:

The old Holger Danish bronze statue in 1907, which since it was made, has stood in front of Hotel Marielyst in Elsinore was in spring 2013 bought at an auction at Laurits.com for a bid of 3.2 million crowns and moved to Skjern.

"Bronze Sculpture, Holger Danish, by the sculptor Hans Peder Pedersen-Dan 1859-1939. Sitting on the massive granite base, located at the base of bricks.

Dimensions of sculpture: H. 188 cm, W. 125 cm, D. 170 cm.
Targets monk stone plinth: 180 x 136 cm.
Targets granite plinth: 160 x 111 cm.

Hotel Marienlyst director, Anders Jensen, ordered a sculpture of Holger Danish by sculptor Hans Peder Pedersen-Dan. The sculpture was installed in the hotel's garden at the start of the season in the 1907.
Hans Pedersen-Dan ideally have liked Holger Danish placed in casemates of Kronborg Castle, which is why he made sure to get the plaster model for the bronze figure located at this location. This led to a dispute between the artist and Anders Jensen, who claimed the rights to the plaster original. (Lars Bjørn Madsen: 'Monumenternes Elsinore).
This discrepancy, however, was subsequently resolved. The executive at Hotel Marienlyst has stated that in the early 1980s a form of the original on Hotel Marienlyst was made, in order to design a new concrete version of Holger Danish, which since 1985 has been placed in the casemates of Kronborg Castle.

Total estimated weight incl. monk stone plinth: 1,500-2,000 kg.
"
(Source: Lauritz.com).

It turned out, however, as the move had to be made, that the statue incl. a hidden concrete base was weighing nearly 16 tonnes and not the estimated only 2 tons.

The myth of the mythical figure Holger Danish tells "that when the kingdom is threatened by a foreign enemy, the warrior will rise, and the figure will turn into flesh and blood and go in defense of the fatherland".

It was probably this myth, which in 1940-45 was contributed to one of the Danish resistance groups named their resistance group "Holger Danish".
Similarly, mythical creatures and myths are also known from other countries.

A "Holger Danish fund" has been created in order to finance the acquisition and the rights to the character's use commercially.

According to the foundation's website, you can contribute amounts in different sizes. The larger the amount of aid to contribute, the more rights to the use of the name and the character, as well as the advertising signs at the statue base, that one gets.

In late summer / autumn 2014, Holger Danish statue finally finds its fixed place in the cityscape, since it was decided to move the anniversary stone and the municipal simultaneously renamed "Mill Square" to be called "Holger Danske Space".


 


 Holger Danske Statue

Jahr: Erbaut 1907. Nach Skjern gekommen in 2013.
Ort: Holger Danskes Plads/Platz (früher ”Mølletorvet”)
Initiative: Ursprünglich Direktor Anders Jensen, Hotel Marienlyst, Helsingør.
Initiative Skjern: Makler Jørgen Axelsen.
Idee: Direktor Anders Jensen, Hotel Marienlyst, Helsingør.
Künstler: Hans Pedersen-Dan.
Material: Bronze auf einem Backsteinsockel.
Gewicht: Statue und Backsteinsockel ca. 2t.
 

Beschreibung:

Die alte Holger Danske Statue aus 1907, welche seit Erbauung vor dem Hotel Marienlyst in Helsingör stand, wurde in 2013 auf einer Auktion bei Lauritz.com für ein Gebot von 3,2 Mill. dänische Kronen gekauft und nach Skjern transportiert.

”Bronzeskulptur, Holger Danske, Bildhauer Hans Peder Pedersen-Dan 1859-1939. Sitzt auf einem soliden Granitsockel, platziert auf einem Backsteinsockel.
Maße der Skulptur : H 188cm, B 125 cm, T 170cm
Maße des Backsteinsockels: 180 x 136cm
Maße des Granitsockels: 160 x 111cm
Der Direktor des Hotels Marienlyst, Anders Jensen, bestellte eine Figur beim Bildhauer Hans Peder Pedersen-Dan. Die Skulptur sollte im Garten des Hotels bei Saisonstart in 1907 aufgestellt werden.
Hans Pedersen-Dan hätte Holger Danske am liebsten in den Kasematten (Gewölbe) im Schloss Kronborg gesehen und deshalb hat er dafür gesorgt, dass das Gipsmodel zur Bronzefirgur dort aufgestellt wurde. Dies führte zu einem Streit zwischen dem Künstler und Anders Jensen, welcher die Rechte an der Gipsfigur einklagte. (Lars Björn Madsen: ”Monumenternes Helsingör”).
Dieser Streit wurde doch geschlichtet. Der Direktor des Hotels Marienlyst hat informiert, dass zu Beginn der 1980er ein Abdruck des Originals am Hotel Marienlyst genommen wurde um die Betonausgabe von Holger Danske zu erstellen, welche seit 1985 in Kronborgs Kasematten steht.
Gesamt geschätztes Gewicht inklusive Backsteinsockel: 1500-2000 Kilo.”
(Quelle: Lauritz.com).

Als die Umplatzierung stattfinden sollte, stellte sich heraus, dass die Statue inklusive eines versteckten Betonsockels 16 Tonnen wog und nicht die geschätzten 2 Tonnen.

Die Erzählung der Sagenfigur Holger Danske geht dahin, dass ”wenn das Reich durch einen Feind in Gefahr gerät, dann wird der Krieger sich erheben und die Figur wird zu Fleisch und Blut um das Vaterland zu verteidigen.”
Wahrscheinlich war es diese Erzählung, welche in 1940-45 dazu führte, dass die dänische Widerstandsgruppe gerade ”Holger Danske” als Namen benutzte.
Ähnliche Erzählungen und Sagen sind auch von anderen Ländern bekannt.

Der ”Holger-Danske-Fond” wurde zur Finanzierung des Kaufs und kommerziellen Vermarktung eingerichtet. In Folge der Homepage des Fonds kann man mit Beiträgen in verschiedenen Größenordnungen beitragen. Je größer die Spende ist umso mehr Rechte zur Benutzung des Namens und der Figur erhält man, wie auch Werbung an der Statue.

Im Spätsommer/Herbst 2014 bekam die Holger Danske Statue endlich ihren festen Platz im Stadtbild, als man entschied, den Jubiläumsstein zu versetzen und die Kommunalverwaltung gleichzeitig davon überzeugte, den Platz ”Mølletorvet” umzubenennen in ”Holger Danskes Plads”.