Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

Holger Larsens bro

Ide: Skjern Udviklingsforum.
Konstruktion: Hansen og Larsen A/S
.
Opførelsesår: 2013.
 

Forhenværende Borgmester Viggo Nielsens tale til indvielsen af Holger Larsens bro.

Jeg har i dag fået opgaven, fornøjelsen, glæden ved at fortælle lidt om baggrunden for Holger Larsens virke i Skjern og omegn i en lang årrække.

Forinden jeg kommer for langt, er det på sin plads at præcisere, at når vi mænd af den ene eller anden årsag får succes med det ene eller andet, så står der som regel en kvinde bag. Det gjaldt også for Holger.
Så når jeg efterfølgende fremhæver dette eller hint om Holger, så mener jeg faktisk Holger og hans kone Meta, for det var godt nok Holger, der på sin måde førte sig frem, men det var Meta, der nikkede ja eller nej , når hun fandt det nødvendig.

Her op til jul har vi jo - i relation til uddeling af årets erhvervspris- haft lejlighed til at læse om Hansen og Larsens glorværdige historie, så jeg vil i stedet vende mig mod Holgers person og fremsynethed, som jeg oplevede ham.

Enhver borgmester vil naturligvis gøre alt for at skabe den bedst mulige udvikling i egen kommune, men hverken han eller byrådet kan alene klare noget sådant. I rigtig mange kommuner har man gennem tiderne været begunstiget af borgere, der på den ene eller anden måde stikker snuden frem. Kommer med ideer og har mod og mulighed for at følge dem op.

Med bopæl i Skjern kommune gennem de sidste 40-50 år har jeg haft lejlighed til at stifte bekendtskab med mange af dem.

En af dem , nemlig manden der lagde navn til Kirkeåens første nye bro, K.T. Nielsen, prægede på sin måde Skjerns daværende udvikling.

En anden, nemlig dagens hovedperson, Holger Larsen, satte på sin stille måde utrolig mange "skibe i søen" og vi kan i dag glæde os over, at han selv nåede ar se mange af dem sejle i sikker havn.

Min baggrund for at fortælle om Holger tog sin begyndelse midt i firserne, hvor han pludselig meldte sin ankomst i det daværende byråd.

Som formand for ejendomsudvalget, der bl.a. stod for planlægning, byudvikling og byggetilladelser, kom jeg naturligvis hurtig i kontakt med landmænd, murerne, tømmerne, altmuligmanden Holger, som allerede dengang havde adskillige projekter i gang.

Det var tydelig, at man her havde med en mand at gøre, der var uden mange ord, men med en klar og fast holdning til, hvordan tingene kunne skæres bedst. Jeg røber næppe noget hemmeligt ved at tilkendegive, at jeg ikke altid var enig med Holger, men jeg havde en enorm stor respekt for hans evne til at sætte fokus på, hvad der kunne være godt for udviklingen i vores kommune, og underforstået . naturligvis også for ham.

Det kom senere klart til udtryk, da jeg i efterfølgende perioder kom til at arbejde sammen med ham i økonomiudvalget. Her viste han sig også som en dygtig, fremsynet politiker, der besad et fantastisk overblik ved vurdering af sagerne, og en misundelsesværdig evne til at vurdere, hvad man kunne gøre for at fremskønne en ønsket udvikling. Når man spurgte ham om, hvad det kunne koste, hvis man gjorde dette eller hint, kom svaret prompte. Skulle han en enkelt gang være lidt i tvivl, kom blyanten frem og efter lidt skriveri på kaffeservietten, vidste vi igen, hvor vi stod.

I mange kommuner, herunder også Skjern, er udviklingen sket uden det nødvendigvis først er skrevet i en kommuneplanen. Mange matrikler i Skjern har fået ny funktion og nyt udseende på baggrund af fremsynede borgere.
Der kan nævnes mange eksempler på dette omkring Holger, men her er nogle af dem, jeg husker mest og bedst.

90-ernes byfornyelse i Skjern. Dengang var loven sådan, at alle i en karre, skulle være med for at realisere en plan, og alle havde viljen, men ikke altid økonomien, og her kom Holger (og Meta) et par gange til undsætning, og derfor ser alle husene f.eks. omkring Mølletorvet ( nu Holger Danskes plads) ud, som vi ser dem i dag.

En anden gang, da kvoten for byfornyelse i Skjern var ved at være opbrugt, kom Holger og tilbød, at hvis vi kunne finde ud af en ekstra lejlighed i en bygning, så ville firmaet godt klare resten af byfornyelsen selv + renovering af bygningen ved siden af, som firmaet ejede i forvejen.
Det hjalp også på Skjerns udseende.

Hvis vi bliver i bymidten, så har vi lige set er politistation blive til lægehus, og i Holgers ånd vil vi snart se, et posthus blive til butik, administration og bolig.

Når Skjern UdviklingsForum har besluttet at navngive sine broer, finder jeg det helt relevant, at netop broen her skal være Holgers, for det er ikke mindst i dette område, han har say sit præg på udviklingen.

Han vurderede længe før vi andre, ad "den grønne skole" her på Fredensgade kunne laves til boliger, købte den, men solgte den efterfølgende til kommunen, da byrådet ønskede at lave børnepasning på området, hvilket jo fungerer fint i dag.

De der husker Malermester Rostrup, vil vide , at han i sin tid ejede adskillige matrikler her i Skjern, herunder f.eks. arealet i Skolegade samt arealer her på hjørnet a St. Nørgårdsvej og Fredensgade.

En morgen stillede Holger hos mig for at spørge, hvilke planer kommunen havde med disse arealer. Jeg måtte som sandt var, svare , at det skulle jeg da lige tænke over, hvortil han svarede. Så skal du skynde dig , for jeg kæber det hele kl. 10.00.
Men han føjede til, at hvis man kunne lave en lokalplan for byggeri af de røde ældreboliger , i ser derovre, så kunne Skjern kommune få førsteretten til at råde over de resterende arealer, hvilket bl.a. åbnede mulighed for en del af de ældreboliger, vi i dag har her omkring plejehjemmet "Enghaven". Sådan var Holger også.

Han så længe før vi andre, at "reservedelsgrunden" på Engtoften kunne blive til bynære boliger.
Han handlede "længe", før en den tidligere bilforretning, som senere blev til "Blomster Jensen" nu fremstår som de flotte bynære andelsboliger, som jeg bl.a. kan nyde synet af hver dag.

Han var stolt og glad, da det lykkedes at være med til fortsat udvikling omkring Skjern Kulturcenter. OSV.
Jeg kunne blive ved, med den endelige konklusion er, at Holger Larsen i dag fremstår som en af de "Ildsjæle", som heldigvis dukker op ind imellem. Han har sammen med sin hustru udviklet et firma, der gennem årene har betydet meget for den udvikling, Skjern gennemgik i disse år.

Familien Larsen kan med glæde og stolthed se tilbage på, at i på mange måder har være med til at gøre en forskel.
Vi andre kam glæde os over, at familien sammen med en kompagnon fører virksomheden Hansen og Larsen videre, og at i tilsyneladende har vilje og mod til en fortsat spændende udvikling i Skjern.

Det beviste i ikke mindst, da kontrakten med INNOVEST blev underskrevet for ikke så længe siden.

Så jeg syntes, at vi som borgere i Skjern har grund til at sige TAK til Familien Larsen
Holger har fået sin bro. Han fortjente det.

Tak for ordet
Viggo Nielsen.
 


Holger Larsens bridge

Idea: Skjern Udviklingsforum.
Constructor: Hansen and Larsen A/S.
Year of construction: 2013.


I have been given the task, the pleasure, the joy of telling a little about the background of Holger Larsen´s work in Skjern, and the surrounding area, for many years.

Before I get too far, it is appropriate to clarify that, when we men, for one reason or another, are successful with one thing or another, then there is always a woman behind. It was also true for Holger.

When I subsequently emphasize this or that about Holger, I think actually Holger and his wife Meta, for it was Holger, who brought things forward, but it was Meta, who nodded yes or no, when she found it necessary.

Up to Christmas, we have – in relation to the awarding of this year´s business award – had the opportunity to read about Hansen´s and Larsen´s glorious history, so I will instead turn to Holger´s person and foresight, as I saw him.

Every Mayor will of course do everything possible to create the best possible development in his own municipality, but neither he nor the city council can alone do something like that. Many Municipalities have traditionally been favored by citizens, who in one way or the other sticks its nose up, are coming with ideas and have the courage and the opportunity to follow them up.

Residing in Skjern Municipality over the last 40-45 years, I have had the opportunity to become acquainted with many of them.

One of them, namely the man who lent his name to Kirkeåens first new bridge, K.T. Nielsen, embossed in his own way Skjern´s development at that time.

Another, namely, Holger Larsen, started in his own quiet way so many things, and today we are pleased that he managed to see many of his projects completed.

My background for telling about Holger began in the middle of the eighties, when he suddenly announced his arrival in the old City Council.

As Chairman of the real estate committee, which among other things were responsible for planning, urban development and building permits, I quickly came in contact with the farmer, bricklayer, carpenter and the handyman Holger, who even then had several projects underway.

It was obvious that here was a man of few words, but with a clear and firm attitude to how things could be done best. I hardly reveal any secret by indicating that I did not always agree with Holger, but I had enormous respect for his ability to focus on what could be good for the development in our Municipality, and naturally also for himself.

It was later clearly expressed when I in the following periods came to work with him in the finance committee. Here he appeared also as a talented, visionary politician, who possessed a great overview in the evaluation of the cases, and an enviable ability to assess what you could do to estimate a desired development. When you asked him about what it might cost if you did this or that, the answer came promptly. Should he once be of doubt came the pencil forward and after some writing on the coffee napkin, we knew again were we stood.

In many municipalities, including Skjern, is the development happened without necessarily first written in the municipality plan. Many locations across Skjern, have got a new function and a new look based on farsighted citizens.

There are many examples of this around Holger, here are some of the ones I remember best.

The nineties urban renewal in Skjern. The law was then so that everybody in a block of flats, should be included to realize a plan and all had the will, but not always the economy, and here came Holger (and Meta) a few times to the rescue and therefore all the houses around Mølletorvet looks like they do today.

Another time, when the quota of urban renewal was running low, Holger came and offered that if we could find an extra apartment in the building, then the company would do the rest of the urban renewal plus renovation of the building next door, which the company already owned. It also helped Skjern´s appearance.

If we stay in the Town center, we have just seen a police station become a medical center, and in Holger´s spirit, we will soon see that the post office will be store, administration and housing.

When the Development Council has decided to name its bridges, I find it quite appropriate that just the bridge here must be Holger´s for it is not at least in this area, he has put his mark on the development.

He thought long before us that “The green school” here in Fredensgade could be made for housing, he bought it, but sold it again to the council, when the city council wanted child care in the area, which of course works fine today.

Those who remember the master painter Rostrup, will know that he owned several land registers here in Skjern, including such areas in Skolegade, and also here on the corner of St. Nørgårdsvej and Fredensgade.

One morning, Holger came to me to ask what plans the municipality had with these areas. I had, which was true, to think about it, to which, he replied, then you have to hurry up, because I buy it all at ten o´clock.

But he added, that if one could make a plan for the construction of the red senior housing, you look at over there, then Skjern municipality could get first right to dispose of the remaining sites, which opened possibilities for some of the nursing homes “ Enghaven”.That was also Holger.

He saw long before others that the “spare parts area” on Engtoften could become urban housing.

He traded long before the former car dealer business, which later become “ Blomster Jensen” now emerging as the great urban housing, which I can enjoy the sight of every day.

He was proud and happy when we managed to help continue development around Skjern Cultural Centre ect.

I could go on, but the final conclusion is that Holger Larsen stands today as one of the enthusiasts who pops up once and again. He and his wife have developed a company that over the years has meant a lot to the development in Skjern.

Larsen family can happily and proudly look back on, that they in many ways have helped to make a difference.

We can all rejoice that the family along with a companion still are leading the company Hansen & Larsen on, and they seem to have the will and courage to continue the exciting developments in Skjern.

That you proved, when the contract with Innovest was signed, not long ago.

So I think that we as citizens in Skjern, have reason to give thanks to the family Larsen.

Holger has got his bridge. He has deserved it.

 


 Holger Larsens Brücke

Idee: Skjern Udviklingsforum.
Konstruktion: Hansen und Larsen A/S.
Baujahr: 2013.


Ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe bekommen etwas über den Hintergrund von Holger Larsens Wirken über Jahre hinweg in Skjern und Umgebung zu erzählen.

Bevor ich zu viel erzähle, muss ich erwähnen, dass wenn Männer aus dem einen oder anderen Grund erfolgreich sind, steht normalerweise auch eine Frau dahinter. Dies war auch in Holgers Fall so.

Wenn ich nun nachfolgend Holger schreibe, dann meine ich Holger und seine Frau Meta, weil Holger im Vordergrund stand, aber es war Meta, die zustimmte oder ablehnte wenn es nötig war.

Hier kurz vor Weihnachten haben wir anlässlich der Übergabe des jährlichen Firmapreises die Möglichkeit gehabt über die herrliche Geschichte von Hansen & Larsen zu hören, deshalb will ich über Holgers Person und Zukunftsvision und wie ich ihn erlabt habe, erzählen.

Jeder Bürgermeister will natürlich alles dafür tun um die beste Entwicklung in der eigenen Gemeinde zu schaffen, aber weder der Bürgermeister noch der Stadtrat können dies alleine.

In vielen Gemeinden hat man durch die Jahre hinweg von Bürgern profitiert, die sich durch verschiedene Weise ausgezeichnet haben. Diese kommen mit Ideen und haben den Mut und die Mittel diese zu verwirklichen.

Mit Wohnsitz in der Gemeinde Skjern in den letzten 40-45 Jahren, habe ich die Möglichkeit gehabt viele von diesen zu treffen.

Einer von diesen, nämlich der Mann, der den Namen zur ersten neuen Brücke des Kirchenbaches gegeben hat – K.T. Nielsen, hat die Entwicklung zu dieser Zeit von Skjern geprägt.

Ein anderer – die Hauptperson des Tages – Holger Larsen, hat mit seiner ruhigen Weise viele „Schiffe zu Wasser gelassen“ und wir können uns heute darüber erfreuen, dass er selbst erleben konnte wie viele der Schiffe sicher in den Hafen kamen.

Mein Hintergrund über Holger zu erzählen begann in den 80er Jahren als er plötzlich sein Mitwirken im damaligen Stadtrat mitteilte.

Als 1. Vorstzender für die Eigentumsauswahl, welche unter anderem für die Planung, Stadtentwicklung und Baugenehmigungen stand, bin ich schnell in Kontakt mit Bauern, Maurern, Zimmermännern und All-round-Handwerker Holger gekommen, welcher bereits zu dieser Zeit viele Projekte gestartet hatte.

Es stellte sich schnell heraus, dass man es mit einem Mann der wenigen Worte zu tun hatte, aber mit einer standhaften Haltung wie die Dinge ausgeführt werden sollen. Ich erzähle nichts neues, wenn ich sage, dass ich nicht immer einig mit Holger war, aber ich hatte großen Respekt vor seiner Fähigkeit, die Dinge ins Rampenlicht zu stellen, welche der Entwicklung der Gemeinde zu Gute kamen – und natürlich auch ihm.

Dies wurde später klar, als ich mit ihm in der Ökonomieauswahl saß. Hier erschien er auch als kluger, zukunftsorientierter Politiker, der einen guten Überblick bei der Bewertung von Angelegenheiten hatte und eine beneidenswerte Eigenschaft Möglichkeiten zu sehen um eine gewünschte Entwicklung zu erzielen.

Wenn man ihn fragte was es kosten könnte, kam sofort eine Antwort. Wenn er zweifelte, nahm er einen Bleistift und eine Serviette und kurz darauf wusste man was man erwarten konnte.

In vielen Gemeinden, darunter auch Skjern, ist die Entwicklung nicht unbedingt in einem Entwicklungsplan festgehalten. Viele Matrikel in Skjern haben eine neue Funktion und ein anderes Äußeres erhalten mit Hilfe von zukunftsorientierten Bürgern.

Da kann man viele Beispiele mit Holger benennen, ich erinnere mich doch meist an folgende.
90 er Jahres Stadterneuerung in Skjern. Des Gesetz damals besagte, dass ale in einem Block sollten mitwirken um einen Plan zu realisieren und alle hatten den Willen dazu, aber nicht unbedingt das Finanzielle, und da kamen Holger (und Meta) ins Spiel. Deshalb sehen alle Häuser am Mølletorvet zum Beispiel aus wie wir sie heute sehen können.

Ein anderes Mal, als die Quoten für die Stadterneuerung aufgebraucht waren, kam Holger mit einem Angebot, dass wenn die Stadt ihm eine Wohnung in einem anderen Gebäude anbieten kann, würde die Firma den Rest der Stadterneuerung in die Hand nehmen und gleichzeitig das Nebengebäude, welches die Firma besaß, renovieren. Dies half auch dem Aussehen von Skjern.

Wenn wir in der Stadtmitte bleiben, dann haben wir gerade eine Polizeistation in ein Ärztehaus umgewandelt und in Holgers Sinn werden wir bald sehen wie die Post in einen Supermarkt, Wohnungen und Verwaltung umgewandelt wird.

Als der Entwicklungsrat beschlossen hat, dass alle Brücken einen Namen erhalten sollten, finde ich dies sehr relevant, dass genau diese Brücke Holgers Namen trägt, da er in diesen Stadtteil die Entwicklung geprägt hat.

Er sah lange vor uns anderen, dass die „grüne Schule“ in der Fredensgade in Wohnungen umgewandelt werden könnte, kaufte diese, aber verkaufte diese kurz danach an die Gemeinde, da der Stadtrat eine Möglichkeit eines Kinderhortes wünschte und dies funktioniert heute noch.

Die, die den Malermeister Rostrup kennen, wissen, dass dieser damals eineige Matrikel in Skjern besaß, darunter z.B. in der Skolegade und an der Ecke St. Nørgårdsvej og Fredensgade.

Eines morgens stand Holger bei mir und fragte was die Gemeinde mit diesen Matrikeln vor hatte. Ich musste antworten, dass ich eben darüber nachdenken musste, worauf er antwortete, dass ich mich beeilen sollte, weil er diese um 10 Uhr kaufen würde.

Aber er fügte noch hinzu, dass wenn man einen Lokalplan für die Baumaßnahmen der roten behindertengerechten Wohnungen, die ihr dort drüben sehen könnt, machen könnte, dann könnte die Gemeinde Skjern das Erstrecht für die restlichen Stücke bekommen, welches unter anderem die Möglichkeit gab, die behindertengerechten Wohnung um das Pflegeheim „Enghaven“ zu errichten. So war Holger.

Er hat lang vor uns gesehen, dass der „Restteileplatz“ in Engtoften zu zentralen Wohnungen werden könnte.

Er handelte „lange“ bevor das damalige Autohaus zum Blumengeschäft „Blomster Jensen“ wurde und nun als die hübschen zentralen Wohnungen erscheint, dessen Anblick ich jeden Tag genießen kann.

Er war stolz und froh, dass er mit dabei sein konnte als das Kulturcenter von Skjern weiterentwickelt wurde usw.

Ich könnte mehr und mehr erzählen, aber die Schlussfolgerung ist, dass Holger Larsen heute als eine der „Seelen“ von Skjern zählt, die glücklicherweise ab und zu auftauchen. Er hat zusammen mit seiner Frau eine Firma aufgebaut, welche mit den Jahren viel für die Entwicklung von Skjern bedeutet hat.

Familie Larsen kann mit Stolz und Freude zurückblicken, da Sie mit dabei war, diese Dinge zu verwirklichen.

Wir anderen können uns darüber freuen, dass die Familie zusammen mit einem Kompagnon die Firma unter Hansen & Larsen weiterführt und dass Sie weiterhin den Willen und Mut haben an der spannenden Entwicklung von Skjern beizutragen.

Das habt ihr bewiesen als der Vertrag mit INNOVEST unterschrieben wurde.
Also ich meine, dass wir als Bürger von Skjern der Familie Larsen danken müssen.

Holger hat seine Brücke bekommen. Er verdient es.

Danke.