Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

K T Nielsens Bro

Ide: Skjern Udviklingsforum.
Renoveret
år: 2013.
 

Da broen over Kirkeåen blev restaureret i 2013, fik den et navn – til ære for en af Skjerns ildsjæle og igangsættere Knud Thorkild Nielsen (1924 – 1997). Det var hans fulde navn, men de fleste i Skjern kendte ham bedst i den korte form: K.T.

Allerede i hans barndom var familiens manufakturhandel en af byens førende forretninger – hans far Johan Nielsen, som kom fra Mors, havde erhvervet den i 1914 og siden udvidet den. En fornem stor forretningsejendom i byens midte, lige overfor banegården – og tydelig i gadebilledet med dens høje tårn med spir.

Af Jenny og Johan Nielsens syv børn blev kun K.T. og lillebroderen Jørgen Johan uddannet til at videreføre forretningen. I 1947 blev forretningen omdannet til et familieaktieselskab, og K.T. kom i bestyrelsen og fik prokura. Han fik sin uddannelse på Købmandsskolen i København og i en forretning i Vejle, inden han vendte hjem.

Da Skjern Å i 1960erne blev reguleret og de gamle enge omdannet til et stort og frugtbart kornland, blev der åbnet nye muligheder for industriel vækst i området, og K.T. overlod da manufakturforretningen til lillebroderen Jørgen Johan – og gik sammen med bogtrykker Erik Strandbygaard om at virkeliggøre et spændende projekt, som kunne udnytte vandmasserne fra Danmarks vandrigeste å: Skjern Papirfabrik.

I starten hed den Scandinavian Pulp Industry – forkortet til SPI, og K.T. blev dens første direktør. Målet var en stor produktion af genbrugspapir, f.eks. tapetpapir, hylser til køkkenruller og VC-papir, trækpapir etc. til eksport. Starten var vanskelig, og end ikke med et stort bidrag af statens egnsudviklingsstøtte lykkedes projektet, og Scandinavian Pulp Industri måtte af staten afhændes til nye ejere, som efterhånden fik fabrikken til at køre, som den skulle.

Hvordan det så end gik, lykkedes det dog for K.T. og Erik Strandbygaard at få skabt den betydelige arbejdsplads til Skjern, som Skjern Papirfabrik stadig er. K.T. måtte dog forlade skrivebordet – og fik siden en række gode år som en dygtig og vellidt kostinspektør på Vestjysk Handelsskole (nu Handelsgymnasium), da den byggede et særligt skolehjem for tilrejsende elever.

K.T. var i høj grad manden med idéerne – en sådan har enhver by brug for, hvis den vil noget. Blandt de idéer som han ikke nåede at virkeliggøre, var hans drøm om et stort kunstmuseum i Skjerns bymidte, placeret i den ledige gamle toldbygning.

Privat havde K.T. og hans hustru nok den største succes ved at være forældre til en af Danmarks allermest populære rock-grupper – Gnags, som blev stiftet i familiens daværende hjem Dommergården i Skjern, og gjort landskendt af sønnerne Peter A.G. og Jens G Nielsen. Samt den ikke mindre populære sangerinde Elisabeth.
 


K T Nielsens Bro

Idea: Skjern Udviklingsforum.
Renovated year
: 2013.

When the bridge over Kirkeåen was restored in 2013, it got its name, in honor of one of Skjerns enthusiasts and entrepreneurs Knud Thorkild Nielsen(1924-1997). It was his full name, but most people in Skjern, knew him best in the short form as: K.T.

Already in his childhood was the family haberdashery one of the town´s leading business. His father, Johan Nielsen who came from Mors, had acquired it in 1914, and since extended it. A distinguished and large business property, in the city center opposite the train station- and- clear in the street view, with its high tower and spire.

Out of Jenny and Johan Nielsen´s seven children were only K.T. and the small brother Jørgen Johan trained to continue the business. In 1947 the business was transformed into a public limited company and K.T. came on the board and was given procuration. He received his education at the Business College in Copenhagen and in a business in Vejle, before he went home.

When Skjern Å in the 1960´s was regulated and the old meadows transformed into a large and fruitful graincountry, was there opened new opportunities for industrial growth in the area, and K. T. then left the haberdashery business to his younger brother Jørgen Johan- and went together with Printer Erik Strandbygaard to realize an exciting project, which could exploit floodwaters from Denmark´s water richest River: Skjern Papermill.

To begin with it was named Scandinavian Pulp Industry abbreviated SPI and K.T. became the first director. The goal was a big production of recycled paper, for example, wallpaper, holsters for paper towels toilet paper blotting paper ect. to export. The start was difficult, and even with large contributions from the State´s regional development support, the project did not succeed and Scandinavian Pulp Industry had to be sold to new owners which eventually got the factory to run as it should.

However, K.T. and Strandbygaard succeeded in generating the significant workplace to Skjern, which Skjern papermill still is. K.T. however, had to leave the desk- and got since a number of good years, as a skilled and well-liked diet inspector at Vestjysk business college (now commercial high school), as it built a special bording school for incoming students.

K.T. was the man with the ideas - such every city needs if it wants something. Among the ideas he did not realize, was his dream of a great Art Museum in the center of Skjern, placed in the vacant old customs building.

Private, had K.T. and his wife probably the biggest success by being the Parents to one of Denmark´s most popular Rock-groups- Gnags, which was founded in the family´s former home Dommergården in Skjern and made nationally known of the sons Peter A.G. and Jens G. Nielsen and the not less popular singer Elisabeth.

 


 K T Nielsens Bro

Idee: Skjern Udviklingsforum.
Renoviert Jahr
: 2013.

Als die Brücke über den Kirchenbach in 2013 restauriert wurde bekam sie einen Namen zu Ehren einer der ”Seelen” in Skjern und Initiator Knud Thorkild Nielsen (1924-1997). Das ist sein voller Name, doch die meisten in Skjern kennen ihn als K.T.

Bereits in seiner Kindheit war die Manufaktur der Familie eine der führenden in Skjern – sein Vater Johan Nielsen, welcher von Mors kam, hatte diese in 1914 gekauft und seitdem ausgeweitet. Ein vornehmes großes Firmagebäude in der Stadtmitte, direkt gegenüber des Bahnhofes – und blickfangend im Stadtbild mit dem Turm mit Spitze.

Von Jenny und Johan Nielsens 7 Kindern wurden nur K.T. und der kleine Bruder Jørgen Johan ausgebildet um die Firma weiterzuführen. In 1947 wurde die Firma in eine Famileinaktiengesellschaft umgewandelt und K.T. kam in den Vorsitz und erhielt Prokura. Er erwarb seine Ausbildung an der Kaufmannsschule in Kopenhagen und in einem Geschäft in Vejle, bevor er zurück nach Hause kam.

Als der Skjern-Bach in den 60ern reguliert wurde und die alten Wiesen zu fruchtbaren Feldern umgewandelt wurden, wurde neue Möglichkeiten geschaffen für industrielles Wachstum und K.T. überließ die Manufaktur seinem kleinen Bruder Jørgen Johan und knüpfte Beziehungen mit Buchdrucker Erik Strandbyggaard um ein Projekt zu verwirklichen, welches die Ausnutzung der Wassermassen von Dänemarks wasserreichstem Bach zum Ziel hatte: Skjern Papierfabrik.

Am Anfang hieß diese Scandinavian Pulp Industry – verkürztz zu SPI und K.T. wurde der erste Vorsitzende. Das Ziel war eine große Produktion von Recyclingpapier, zum Bespiel Tapete, Küchenrollenpappe, und WC-Papier, Löschpapier usw. zum Export. Aller Anfang ist schwer, doch mit einer Beteiligung der staatlichen Gebietsunterstützung gelang das Projekt und Scandinavian Pulp Industry wurde vom Saat an andere Eigentümer übergeben, welche danach die Fabrik zum Laufen brachten.

Trotzdem gelang es K.T. und Erik Strandbygaard diesen Arbeitsplatz als Skjern Papierfabrik zu schaffen. Und so heißt sie heute noch. K.T. musste den Schreibtisch räumen – und hatte danach einige gute Jahre als Ernährungsinspekteur an der Westjysk Hochschule (jetzige Handelsgymansium), da dort ein Schulheim für zugereiste Schüler erbaut wurde.

K.T. war der Mann der Ideen – das braucht jede Stadt, wenn sie etwas will. Unter den Ideen, welche er nicht zu Ende brachte war sein Traum, ein Kunstmuseum in Skjerns Mitte zu errichten, dieses sollte in dem alten Zollgebäude platziert werden.

Privat hatte K.T. und seine Ehefrau den größten Erfolg damit, dass sie die Eltern einer der meist berühmten Rockgruppen Dänemarks waren – Gnags, denn dies wurde in ihrem damaligen Haus Dommergården in Skjern gegründet. Diese wurde bekannt im ganzen Land durch die Söhne Peter A.G. und Jens G. Nielsen. Darüber hinaus auch der durch die nicht so unbekannte Sängerin Elisabeth.