Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

Masken

Nordea bygningen, Tinghusvej.

Kunstner: Jens Galschiøt.  
Opførelsesår: 2011
Materiale: Bronze.

Skulpturen er efterfølgende blevet udstyret med hvid bagplade. Dette fremhæver maskens form mere end mod den grå baggrund som bygningen udgør.

En "tvillingemaske" er ophængt på bygning i Tarm ved vandkunsten på det nordlige hjørne af Storegade/Vejlevej.

Masker er ofte noget man gemmer sig bag, for at skjule for andre hvem der er inde under masken.
Det er ikke formålet med de to maskerne i Skjern og Tarm.
De to masker skal i stedet være med til at knytte endnu et bånd mellem de to nabobyer Skjern og Tarm.


Om kunstneren Jens Galschiøt:

Jens Galschiøt er født d. 4. juni 1954 i Frederikssund.
Uddannet som plade- og konstruktionssmed på Odense Staalskibsværft i 1973. Senere selvlært sølvsmed og skulptør med eget værksted i Odense siden 1985. Galschiøts atelierer indeholder, bronzestøberi, udstillingshal, værksted og en skulpturpark.

Jens Galschiøt er en meget sammensat kunstner, der bevæger sig i krydsfeltet mellem installationskunst og Street Art med klare referencer til "social sculpture" (Joseph Beuys), symbolisme og Art Nouveau. Jens Galschiøt arbejder primært med at bekæmpe verdens uretfærdigheder ved at opsætte skulpturer i større byer verden over. Skulpturerne er for det meste skabt i bronze for egne midler.

Jens Galschøit og AIDOH blev verdenskendt for aktioner ved større begivenheder.
I forbindelse med klimatopmødet i København i december 2009, opsatte Galschiøt en skulptur med titlen "Survival of the Fattest", ved siden af Den Lille Havfrue. I dag kan denne skulptur ses på havnen i Ringkøbing og omtales dagligt under det mindre flatterende lokale navn: "Den fede dame".

Galschiøt har opstillet mange skulpturer i tidens løb. Bl.a. den 22 tons tunge skulptur ”Min Indre Svinehund” (1993) og andre skulpturer rundt om i Europa som ulovlig street art. Skamstøtten i Hongkong, Mexico og Brasilien. Hungermarchen (2002), I Guds Navn (2006), The Color Orange (2008). Fundamentalism 2011/12.

 


 The Mask

Nordea building, Tinghusvej.

Artist: Jens Galschiøt.  
Year: 2011.
Material: Bronze.

The sculpture has been fitted with a white backplate. This highlights the mask shape against the gray background as the building has.

A "twin mask" is hung on the building at the northeast corner of Storegade / Vejlevej in Tarm.

Masks are often something to hide behind, to hide from others, who's inside the mask.
It is not the purpose of the two masks in Skjern and Tarm.
The two masks should instead help to forge yet another bond between the two neighboring towns of Skjern and Tarm.

The artist Jens Galschiøt:

Jens Galschiøt is born june 4.th 1954 in Frederikssund.
Trained as a plate and construction blacksmith at Odense Steel Shipyard in 1973. Later self-taught silversmith and sculptor with his own workshop in Odense since 1985. Galschiøt studios contain, bronze foundry, exhibition, workshop and a sculpture park.

Jens Galschiøt is a very complex artist who moves the intersection of installation art and Street Art with clear references to "social sculpture" (Joseph Beuys), Symbolism and Art Nouveau. Jens Galschiøt works primarily with fighting the world's injustices by erecting sculptures in major cities worldwide. The sculptures are mostly made ​​of bronze and at his own expenses.

Jens Galschøit and AIDOH became world famous for actions at major events.
In the context of the climate summit in Copenhagen in December 2009, deferred Galschiøt a sculpture entitled "Survival of the Fattest", placed next to the Little Mermaid. Today, this sculpture is seen at the Port of Ringkøbing and locally better nown by by the less flattering name: "The fat lady".

Galschiøt has set many sculptures over time. Among other things, the 22-ton sculpture "My Inner Beast" (1993) and other sculptures around Europe as illegal street art. Pillar of Shame in Hong Kong, Mexico and Brazil. Hunger march (2002), In the Name of God (2006), The Color Orange (2008). Fundamentalism 2011/12.

 


  Die Maske

Nordea Gebäude, Tinghusvej.

Künstler: Jens Galschiøt.  
Baujahr: 2011.
Material: Bronze.

Die Skulptur ist seit dem Bau mit weißen Rückwand ausgestattet. Dies unterstreicht die Maskes Form gegenüber dem grauen Hintergrund, wie das Gebäude ist.

Ein "Zwlillingemaske" ist auf dem Gebäude in Tarm an der nördlichen Ecke der Storegade / Vejlevej gehängt.

Masken sind oft etwas dahinter man sich verstecken, um von anderen, wer in der Maske sind zu verbergen.
Es ist nicht der Zweck der beiden Masken in Skjern und Tarm.
Die beiden Masken sollten stattdessen dazu beitragen, noch eine Bindung zwischen den beiden Nachbarstädten Skjern und Darm zu schmieden.

Der Künstler Jens Galschiøt:

Jens Galschiøt ist am 4. juni 1954 in Frederikssund geboren.
Ausgebildet als eine Platte und Bauschmiede auf Odense Stahl Schiffswerft im Jahr 1973.
Später Autodidakt Silberschmied und Bildhauer mit eigener Werkstatt in Odense seit 1985.
Galschiøt Studios enthalten, Bronze Gießerei-, Ausstellungs-, Werkstatt-und einen Skulpturenpark.

Jens Galschiøt ist ein sehr komplexes Künstler, der sich in den Schnittpunkt der Installation Kunst und Street Art sich bewegt mit klaren Hinweise auf "sozialen Plastik" (Joseph Beuys), Symbolismus und Jugendstil.
Jens Galschiøt arbeitet vor allem mit der Bekämpfung der Ungerechtigkeiten durch die Errichtung von Skulpturen in den großen Städten weltweit. Die Skulpturen sind meist aus Bronze für Seine eigenen Mittlen.

Jens Galschøit und AIDOH wurde weltberühmt für Maßnahmen bei Großveranstaltungen.
Im Rahmen des Klimagipfels in Kopenhagen im Dezember 2009 wurden latente Galschiøt eine Skulptur mit dem Titel "Survival of the Fattest", neben der Kleinen Meerjungfrau. Heute ist diese Skulptur im Hafen von Ringkøbing zu sehen und ist von der weniger schmeichelhaft lokalen Namen gekannt: "Die fette Dame".