Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

P. Th. Graversens bro

Ide: Skjern Udviklingsforum.
Konstruktion: Hansen og Larsen A/S, samt Vestjysk Smedelaug.
Opførelsesår: 2014.
 

PTh - de tre bogstaver står på tusindvis af billeder fra Skjern og omegn, og egentlig er bogstaverne et lige så vigtigt kapitel i byens historie, som J´et er i Skjern.

Og de to ting har noget med hinanden at gøre. For de tre første bogstaver dækker over fotograf P. Th. Graversen, og det var ham, der efter en hård kamp fik J´et tilbage i Skjern. Og meget symbolsk er det broen bag Klokkebjerg, der nu bærer hans navn. For det var på Klokkebjerg, han døde i 1983, efter et meget aktivt liv i både fotografiets og byens tjeneste.

P. Th. Graversen stammede fra Ølgod, og åbnede fotografisk atelier i Skjern i 1916. Han blev kendt som en, der havde fingeren på pulsen i fotografiets verden, og det nyeste udstyr var han opdateret med.

Krigens øje
Således var Bolex-kameraet en trofast følgesvend, hvor Graversen optog begivenheder i Skjern på 16 millimeter film, og dermed sørgede han for at eftertiden fik levende billeder fra fortiden.
Under besættelsen viste Graversen et usædvanligt mod, da han i skjul filmede værnemagtens gøren og laden. Med Graversens indsats er besættelsen og befrielsen i Skjern usædvanligt veldokumenteret.
Dog var det langt fra risikofrit at stille skarpt på værnemagten. Faktisk var det ved at ende helt galt, da tyskerne dukkede op i atelieret, men med Graversens snildhed lykkedes det at slippe godt fra det.

Selveste statsministeren
Modet havde Graversen også med sig, da han var medstifter af Skjern Turistforening.
Her var han med til at indføre »Skjern-nøglen«, for med Skjerns placering, måtte det da være nøglen til Vestjylland! Utallige nøgler blev fremstillet som et souvenir.

Og mest af alt blev han kendt for at få J tilbage i bynavnet.
Stednavneudvalget havde besluttet, at det var unødvendigt at bruge J i Skjern, så bynavnet blev Skern.
Sker der sådan noget, bliver der vrede, hvilket også skete i Skjern.

Navneændringen huede ikke Graversen, så han protesterede på sin egen måde ved konsekvent at returnere breve, hvor der stod Skern.
Men lige lidt hjalp det, så da statsminister Erik Eriksen kom på besøg i Skjern ved et politisk møde, benyttede Graversen lejligheden til at fremlægge sin sag for statsministeren.

Skern var ikke Skjern uden sit J, og Eriksen lovede at kigge på sagen. Graversen må have gjort et stort indtryk på Venstre-høvdingen, for i juni 1952 kom Skjern i j-form tilbage i poststemplet.

Turistforeningen var ikke sene til at gribe muligheden, så der blev trykt i tusindvis af mærkater, som blev revet væk som varmt brød. De stolte vestjyder havde sejret over skrankepaverne i stednavneudvalget, og det skulle fejres. Og så gjorde det jo ikke noget, at det også var reklame for byen. Faktisk kom Skjern på alle landets avisforsider.

Af dem, der i dag kan huske Graversen, står mindet om en regulær institution i byens liv. En mand med sine meningers mod. En på alle måder markant personlighed.
Han huskes også for sit gode humør, en egenskab han bevarede til det sidste. Graversen nåede at blive 89 år, og fire måneder før sin død, mistede han hustruen Marie, og det slukkede hans livsmod.

Graversen efterlod sig døtrene Gudrun og Elisabeth.
 


P. Th. Graversens bro

Idea: Skjern Udviklingsforum.
Construction: Hansen og Larsen A/S, and Vestjysk Smedelaug.
Year of construction
: 2014.

PTh - The three letters stand of thousands of images from Skjern and region, and actually are the letters an equally important chapter in the history of the town, asJ is in Skjern.

And the two things have something to do with each other. For the first three letters represents photographer P.Th.Graversen, and it was he who, after a hard struggle got the J back in Skjern. And very symbolic is it the bridge behind Klokkebjerg, which now bears his name. Because it was in Klokkebjerg, he died in 1983, after a very active life in both photography and city service.

P.Th.Graversen came from Ølgod and opened photographic studio in Skjern in 1916. He became known as one, who had the finger on the pulse in the world of photography and he was opdated with the latest equipment.

In the eye of the war.
The Bolex camera was a faithful companion when Graversen recorded events in Skjern on his 16 millimeter film, and thereby he made sure that the future got live pictures from the past.
During the occupation, Graversen showed an unusual courage, when he in hiding filmed the Wehrmacht comings and goings. With Graversen's effort is the occupation and liberation in Skjern unusually well documented.

However, it was far from risk-free to focus on the Werhmacht. In fact, it nearly ended quite wrong, when the Germans appeared in the studio, but with Graversen's ingenuity he managed to get away.
 

None other than the Prime Minister.
Graversen also had the courage when he was co-founder of Skjern Tourism Association. Here he helped to introduce <<Skjern-nøglen>> , for with Skjern's location, it had to be the key to West Jutland!
Numerous keys were made as souvenirs.

But most of all he was known for getting the J back in Skjern.

Of those who today can remember Graversen, is the memory of a regular institution of city life. A man with the courage of his convictions. In every way a distinctive personality.
He is also remembered for his good humor, a trait he retained to the last. Graversen lived to be 89 years and four months old before his death, he lost his wife, Marie, and turned off his buoyancy.

Graversen left behind their two daughters, Gudrun and Elisabeth.
 


 P. Th. Graversens bro

Idee: Skjern Udviklingsforum.
Konstruktion: Hansen und Larsen A/S, dazu auch Vestjysk Smedelaug.
Baujahr
: 2014.

PTh - Die drei Buchstaben stehen auf tausenden von Bildern in Skjern und Umgebung und eigentlich sind dies Buchstaben ein genauso wichtiges Kapitel in der Geschichte von Skjern wie das J in Skjern.

Und dies beiden Sachen sind miteinander verbunden. Die 3 ersten Bcuhstaben gehören zu Fotograf P. Th. Graversen und es war diese Mann, der durch einen harten Kampf das J in Skjern zurück bekommen hat. Die Brücke hinter Klokkebjerg symbolisiert dies, da sie seinen Namen trägt. Es war in Klokkebjerg in 1983 als er starb nach einem sehr aktiven Leben mit Fotografie und Dienste der Stadt.

P. Th. Graversen stammte aus Ølgod und eröffnete ein Fotoatelier in Skjern in1916. Er war bekannt dafür, dass er mit der Zeit ging und immer die neueste Ausstattung hatte.
Krieg.

Seine Bolex-Kamera war sein treuer Weggefährte, so dass Graversen die Begebenheiten in Skjern auf einem 16mm Film aufnahm und damit der Zukunft die Möglichkeit bot, lebende Bilder von der Vergangenheit zu sehen. Unter der Besetzungszeit zeigte Graversen gehörigen Mut, als er aus seinem Versteck das Geschehen der Wehrmacht filmte. Durch Graversens Einsatz ist die Besetzung und Befreiung in Skjern sehr gut dokumentiert.
Es war doch nicht mit wenig Risiko verbunden, die Wehrmacht zu filmen. Es war faktisch kurz davor für ihn übel zu enden, als die Deutschen im Atelier auftauchten, doch mit Graversens List gelang es ihm gut davon zu kommen.

Der Staatsminister
Er hat allen Mut bei sich al er mit dabei war die Skjern Turistforening (Touristenverein) zu gründen.

Heir war er mit dabei den ”Skjern-Schlüssel” einzuführen, denn mit Skjerns Lage musste die Stadt doch der Schlüssel zu Westjütland sein! Unzählige Schlüssel wurden als Souvenir produziert.
Doch übergeordnet wurde er bekannt dafür, dass er das J in Skjern zurückbrachte.

Die Ortsnamensauswahl hatte beschlossen, dass das J in Skjern überflüssig war und damit hieß die Stadt Skern. Wenn so etwas passiert wird man wütend und dies geschah auch in Sjern.

Die Namensänderung gefiel Graversen nicht, also protestierte er auf seine eigene Weise, indem er alle Briefe wo Skern draufstand zurückschickte.
Etwas half es doch, denn als Staatsminister Erik Eriksen zu einem politischen Besuch in Skjern war, hat Graversen die Möglichkeit gepackt und dem Staatsminister von der Angelegenheit erzählt.
Skern war nicht Skjern ohne das J und Eriksen versprach, dass er sich die Angelegenheit anschauen würde. Graversen hat scheinbar großen Eindruck beim Links.Vertreter hinterlassen, denn in 1952 kam Skjern in J-Form zurück auf den Poststempel.

Der Touristverein hat sofort die Möglichkeit gegriffen und tausende von Sticker gedruckt, welche ihnen aus den Händen gerissen wurden. Die stolzen Westjüten hatten über die Ortsnamensauswahl gesiegt und dies sollte gefeiert werden. Das machte ja auch nichts, dass dies Werbung für die Stadt war. Skjern kam auf die Titelseiten aller dänischen Zeitungen.

Die, die sich heute noch an Graversen erinnern, bedeutet die Erinnerung eine Einrichtung in dem Leben der Stadt. Ein Mann mit Mut, seine Meinung kund zu tun. Eine markante Persönlichkeit.
Man kann sich wegen seines guten Humors an ihn erinnern, eine Eigenschaft die er bis zu letzt behielt. Graversen blieb 89 Jahre alt und 4 Monate vor seinem Tot verlor er seine Ehefrau Marie und dies führte dazu, dass er seinen Lebensmut verlor.

Graversen hinterließ die Töchter Gudrun und Elisabeth.