Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

Jens Sønderup mindesten

Nord for legepladsen i anlægget ved Fredensgade/Mellemgade, 6900 Skjern.

Mindesten over folketingsmedlem og minister Jens Sønderup (1894 - 1978).

Stenen er i 1979 rejst af Skjernkredsens Venstreforening. Stenhugger er Charles Vendelbjerg, Skjern.

Inskription:

Jens Sønderup
minister
Skjernkredsens folketingsmand
1935 - 1960

Som dybest brønd gir klarest vand

Skjernkredsens venstre rejste i taknemlighed dette minde 1977.

Jens Sønderup blev valgt i Folketinget i 1935 og var medlem af dette indtil 1960.

Han var arbejds- og socialminister fra 24. april 1947 - 13. nov. 1947 under regeringen Knud Kristensen der sad i perioden 07.11.1945 - 13.11.1947.
I regeringen Erik Eriksen var han kirkeminister 1950 - 1951, samt landbrugsminister i 1951 - 1953.

Da fhv. folketingsmand Simon From, Fjelstrup i 1979 afslørede stenen, udtalte han bl.a.:
"Skulle man opnå noget hos Venstre, så gik vejen over Jens Sønderup". (Kilde: Skjern dagblad 29.12.1979).

 


 Jens Sønderup Memorial.

North of the chrildren´s playground in the Park by Fredensgade/Mellemgade, 6900 Skjern

Memorial to MP and Minister Jens Sønderup (1894 - 1978).
The Stone was in 1979 raised by Skjern circuit union. Stonemason is Charles Vendelbjerg, Skjern

Inscription:

Jens Sønderup
Minister
Skjern circuit parliamentarien
1935 - 1960

The deepest well, gives clearest water.

Skjern constituency left wing raised in gratitude this memorial in 1977.

Jens Sønderup was elected to Parliament in 1935 and was a member of this until 1960.
He was labour-and Social Welfare Minister from 24. April 1947 - 13. nov. 1947 under the government Knud Kristensen, who was sitting in the period 07.11. 1945 - 13.11. 1947.
In the government Erik Eriksen he was church minister 1950 - 1951, and Minister of Agriculture in 1951 - 1953.

When former parliamentarian Simon From, Fjelstrup in 1979 unvailed the Stone,he said among other things:
"Should one achieve something at the left wing, then the way went over Jens Sønderup". (Source: Skjern Dagblad 29.12.1979).

 


 Jens Sønderup Denkmal

Nördlich des Spielplatz in der Parkanlage Fredensgade/Mellemgade, 6900 Skjern.

Steinmetz ist: Charles Vendelbjerg, Skjern.

Denkmal für Folketings (Regierung) Mitglied und Minister Jens Sønderup (1894-1978).
Der Stein wurde in 1979 von Skjern Kreis Venstre-Vereinigung (Linke) aufgestellt.
 

Inschrift:

Jens Sønderup
Minister
1935-1960
Der tiefste Brunnen gibt das reinste Wasser.
Skjern Kreis Venstre (Linke) erstellte dieses Denkmal in Dankbarkeit in 1977.

Jens Sønderup wurde in 1935 in Folketinget gewählt und war Mitglied bis 1960.
Er war Arbeits- und Sozialminister vom 24. April 1947 bis 13. November 1947 unter der Regierung Knud Kristensen 07. November 1945 bis 13. November 1947.
Unter der Regierung Erik Eriksen war er Kirchenminister 1950 - 1951 und Landwirtschaftsminister in 1951 – 1953.

Als das Folketing Mitglied Simon From, Fjelstrup in 1979 den Stein einweihte, sagte er unter anderem:
"Wollte man etwas erreichen in Venstre, ging der Weg über Jens Sønderup".
(Quelle: Skjern dagblad 29.12.1979).