Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

Vejvisersten

Hjørnet af Vardevej / Ånumvej.
Stenhugger:
Ukendt.
Opførelsesår: Ukendt (før 1850'erne).
 

På hjørnet af Vardevej/Ånumvej er opstillet en gammel vejvisersten.

Stenen kendes kendes fra vejføringen i Skjern fra midt i 1800-tallet, hvor rejsende nordfra, efter at have nået Kirkeåen og Skjern Kirke, enten fortsatte mod Varde, Ribe og Hamborg i syd, eller tog vejen (i dag: Ånumvej) mod Borriskrog bro, hvor man passerede over åen og fortsatte sin rejse over Borris hede, for at komme videre mod Nørre Snede, Horsens og Kolding.

På stenens vestvendte side (ud mod Vardevej) er således indhugget teksten: TIL VARDE, og på stenens østvendte side er indhugget teksten: TIL KOLDING

Stenen er påsat en bronceplade med teksten: "Gammel vejviser til Kolding og Varde". (Pladens oprindelse kendes ikke).

 


 Directory stone.

The corner of Vardevej / Ånumvej.
Stone mason: Unknown.
Year of construction: unknown (before 1850).

On the corner of Vardevej / Ånumvej is sat down an old directory stone.
The stone is known from the road line in Skjern from the mid 1800s, where travelers from the north after reaching Kirkeåen and Skjern church either continued to Varde, Ribe and Hamburg in south, or went on the road (today: Ånumvej) to Borriskrog bridge, where you crossed the river and continued your journey, over the Borris moor, to proceed against Nr. Snede, Horsens and Kolding.
On the stone west- facing side (facing Vardevej) is inscribed the text: To Varde, and on the stone´s eastern side is inscribed the text: to Kolding.
To the stone is affixed a bronze plaque with the text:"Old Directory to Kolding and Varde". (The plate of origin is not known).
 


 Wegweiserstein

Ecke Vardevej/Ånumvej.
Steinmetz: Unbekannt.
Baujahr: unbekannt (vor 1850er).

An der Ecke Vardevej/Ånumvej ist ein alter Wegweiserstein aufgestellt. Der Stein ist durch die Wegführung seit Mitte 1800 bekannt.

Reisende aus dem Norden reisten weiter Richtung Süden, nach Varde, Ribe oder Hamburg, nachdem sie den Kirchenbach und die Kirche in Skjern erreicht hatten oder sie nahmen den Weg (heute Ånumvej) Richtung Borriskrog Brücke, wo man den Bach passieren konnte und die Reise weiter über die Borris Heide fortsetzen konnte, um weiter nach Nørre Snede, Horsens oder Kolding zu kommen.

Auf der westzugewandten Seite des Steins (Richtung Vardevej) ist ein Text eingemeisselt: NACH VARDE (TIL VARDE) und auf der ostzugewandten Seite: NACH KOLDING (TIL KOLDING).
Auf dem Stein wurde ein Bronzeschild angebracht mit dem Text: "Alter Wegweiser nach Kolding und Varde". (Schilds Ursprung ist unbekannt).